fbpx
 

VEDTÆGTER

 

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1.

Stk. 1. Skolens navn er ”Høje Tåstrup Privatskole”. Skolen bliver oprettet i år 2013.

Stk. 2. Skolen skal drive virksomhed fra adressen: Erik husfeldtsvej 2A, 2630 Høje Taatrup

CVR. Nr.: 34678960

 

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2.

Stk. 1. Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 4. Skolen har som formål at understøtte og udbygge den enkelte elevs faglige og personlige Udvikling og forberede den enkelte til videre uddannelse.

Stk. 5. Det er endvidere skolens formål at styrke elevernes:

Kompetencer, evnen til at skaffe sig ny viden.

Kreativitet, evnen til selv at tænke på nye måder

Kultur, evnen til at danne sig et overblik over forskellige kulturer og lære at tage hensyn til disse.

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) og 3 vælges af skolekredsen.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Der vælges hvert år 3 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf 1 skal vælges af og blandt forældre til elever på skolen og 2 af skolekredsen.

Stk. 5. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens forløb skal antallet af forældrerepræsentanter opretholdes.

Stk. 6. Medlemskab af skolekredsen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende alle skolekredsens medlemmer og vil altid føre en liste over disse. Mindst 1/2 af skolekredsen skal bestå af Høje Tåstrup Privatskoles forældre. Bestyrelsen fastsætter eventuelt kontingent for medlemskabet af skolekredsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 7. Skolekredsen indkaldes af bestyrelsen til møde, hvor den skal vælge 3 medlemmer til bestyrelsen af og blandt sig selv. Derudover vælger skolekredsen 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 9. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen. Skolens ansatte kan kun deltage i valg af bestyrelsen, hvis de er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder, viceleder samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager vedrørende disse personer i skolens ledelse (skoleleder og vice-skoleleder) eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt forældrekredsmødet kompetencer. Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den eller de personer m.fl. som har valgt vedkommende, dvs. skolekredsen.

Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand som vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 14. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 15. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i lov om friskoler og private grundskoler m.v. nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5 i lov om friskoler og private grundskoler eller af vedtægten.

Stk. 16. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 17. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 18. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 23 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 20. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 21. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 22. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

  1. 23. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 24. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

Stk. 25. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.Bestyrelsesmedlemmer valgt af skolekredsen kan ikke afsættes i funktionsperioden (heller ikke af skolekredsen).

Stk.26. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen. 

IV. ÅRSRAPPORT M.V.

§ 4

Stk. 1. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et årsrapport for skolen i

overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapport underkastes betryggende revision i overensstemmelsen med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet årsrapport samt

revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter og årsrapport, som er godkendt af bestyrelsen samt i revisionsprotokollerne. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG FORÆLDREKREDSMØDE

§5

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

Skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældre med myndighed over elever på skolen har dog til enhver tid ret til at udøve deres rettigheder i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v..

§ 6

Valg af tilsynsmodel og udøvelsen af tilsyn, skal stedse være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler knyttet hertil.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Møde- og stemmeret ved generalforsamlingen har skolens forældrekreds samt skolekreds. Skolens ledelse og ansatte har desuden ret til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsrapport til orientering.

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

5. Orientering om forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 3 stk. 3 og 4.

5. Skolekredsens valg bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.

6. Fastsættelse af det højeste antal af suppleanter til skolekredsens bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne af forældrekredsen og skolekredsen senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og gældende regler for forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og at ethvert medlem af skolekredsen og forældrekredsen har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 4. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

Stk. 7. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til evt. tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 8. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 9. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af generalforsamlingen ønsker det.

Stk. 10. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan hvert medlem afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen samt på et antal personer svarende til det besluttede højeste antal suppleanter.

Stk. 11. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 12. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Stk. 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 5 medlemmer af forældrekredsen og skolekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært generalforsamling.

Stk. 14. Generalforsamlingens kompetencer er anført i nærværende vedtægt.

VI. SKOLENS DRIFT

§ 8

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Betaling til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

VII. TEGNINGSRET

§ 9

Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves

underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 10

Stk 1. Vedtægtsændringerne gælder ikke hvis den ikke:

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og

4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller, hvis dette er et krav ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

Stk. 2. Det er en betingelse for børne- og undervisningsministerens godkendelse at vedtægterne

1) er indsendt i original til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

2) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

3) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og

4) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift.

Stk 3. Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens hjemmeside fremgå, hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne. Er børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet, jf. stk. 3, skal tidspunktet for børne- og undervisningsministerens godkendelse tillige fremgå.

Stk 4. Det er bestyrelsen som træffer beslutning om ændring af vedtægten.

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 11

Stk. 1. I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i henhold til friskoleloven skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen omgående at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten. Således vedtaget lørdag d. 22.05.2013

Godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 04.06.2013

Offentliggjort på skolens hjemmeside 13.08.2013