fbpx


REGLER OG RAMMER

 

Skolens ordensregler

Det er en enhver lærers pligt og ansvar at håndhæve skolens ordensreglement.

Det er kun skolens ledelse som kan dispensere for reglementet. Reglerne opdateres løbende.

 

Skolen forventer:

 • At undervisningen foregår i god ro og orden.
 • At eleven behandler sine kammerater ordentligt.
 • At elevens samvær med kammerater og lærere er præget af gensidig respekt, tryghed og tillid.

Elever på skolen har pligt til:

 • At møde til tiden.
 • Udføre det arbejde læreren pålægger dem.
 • At vise hensyn og respekt for andre.
 • At være med til passe på skolen, og holde den pæn.
 • At altid følge de anvisninger som læreren giver.
 • At i alle forhold udvise god og ordentlig opførsel.
 • At opføre sig ordentligt på vej til og fra skole.

 

Elevfravær

*Klasselæreren skal have besked fra elevens forældre via forældreintra.

*Ved ulovlig fravær i 10 dage advares forældrene af klasselæreren.

Ved ulovlig fravær i 15 dage indkaldes forældrene til møde.

Ved ulovlig fravær i mere end 20 dage gives kommunen besked om fraværet. Dette kan samtidig medføre bortvisning.

*Ved bekymrende forsinket fremmøde i en periode kontaktes forældrene af klasselæreren.

*Der er også deltagelsespligt til samtlige skolerelaterede aktiviteter, som skolen er medarrangør af.

*Eleverne må ikke forlade skolen uden klasselærerens opsyn.

 

Frikvarter

Eleverne må ikke forlade skolen i frikvarteret.

0.-5. klasses elever må ikke opholde sig i klasselokalerne i frikvarteret.

Lokalerne skal aflåses efter endt lektion.

Toiletbesøg i timerne skal begrænses til et minimum.

 

Skolegården

Planerne for boldbanerne og græsplan skal overholdes.

Ved konflikter skal gårdvagter kontaktes, ikke kontoret!

 

 

Slik, sodavand og lignende.

HTPS går op i en sundere skolegang, derfor er slik, sodavand og lignende usunde varer forbudt på skolens område. Ved fødselsdage og andre særlige dage må eleverne dog godt medbringe kage til uddeling i deres klasse.

 

Konflikter

Hvis der opstår konflikter mellem to eller flere elever, skal eleverne først forsøge at løse konflikten selv gennem kommunikation med lærerens hjælp. Hvis dette ikke hjælper kontaktes ledelsen.

Hærværk/graffiti

Elever som udøver hærværk eller graffiti vil som minimum blive gjort erstatningspligtige, og som hovedregel blive bortvist fra skolen.

Rygning, alcohol og rusmidler

HTPS er total røg- og alkoholfri skole. Overskridelse af dette i skoletiden medfører bortvisning med omgående virkning. Dette gælder bl.a:

 • e-cigaret
 • smøg
 • vandpibe
 • snus
 • alkohol
 • alle former af euroforiske stoffer.

Transport til og fra skolen, samt skolerelaterede turer bliver betragtet som skoletid.

Mobilpolitikken på skolen gældende kun for udskolingen

 • Mobilen er forbudt at have fremme i timerne medmindre lærerene har bedt dem om det til undervisningsbrug. Ellers kan mobilen blive konfiskeret og afleveres til elevens forældre tidligst dagen efter.
 • I timerne skal mobilen være på lydløs og både elever og forældre skal respektere, at de ikke må besvare opkald eller sms. Vigtige beskeder skal gå over kontoret.

Det er strengt forbudt at filme/optage andre med sin mobiltelefon på skolen, i frikvartererne, i bussen og lægge det ud på de sociale medier. Brud på reglen fører som udgangspunkt til en indkaldelse i form af en alvorlig samtale med skolelederen.